Prefabrykaty


 

Opis wytwórni:
Wytwórnia prefabrykatów Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. zlokalizowana jest na terenie bazy przedsiębiorstwa w Skoczowie. Produkcja prefabrykatów odbywa się w hali o powierzchni 2900m2. Hala podzielona jest na dwie nawy z których każda obsługiwana jest przez dwie suwnice pomostowe o udźwigu 32t każda.
W wytwórni produkowana jest szeroka gama prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych przeznaczonych głównie dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego, są to między innymi:
• belki strunobetonowe typu T wersji 2010 o długościach 12, 15, 18, 21, 24, 27m,
• belki strunobetonowe typu Kujan o długościach 9, 12, 15, 18m dla klasy obciążeń A,
• belki strunobetonowe typu Kujan NG o długościach 12, 15, 18m,
• belki strunobetonowe DS o długościach 6, 9m
• struno-kablobetonowe elementy ustroju nośnego w kształcie litery U
• płyty żelbetowe filigran wg indywidualnych ustaleń projektowych
• przepusty skrzynkowe o wymiarach od 1,0x1,0m do 3,5x3,5m
• żelbetowe elementy łuków mostowych wg indywidualnych ustaleń projektowych
• inne elementy mostowe: poprzecznice, elementy płyt, gzymsy, bariery, płyty przejściowe
• inne prefabrykaty wg indywidualnych ustaleń projektowych klientów
Wytwórnia Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „IMB-Podbeskidzie” jako jedna z nielicznych w kraju posiada certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji elementów mostowych zgodnie z normą PN-EN 15050 – „Prefabrykaty z betonu - Elementy mostów”. Certyfikat zgodności nr 1487-CPR-78/ZKP/13 wydany przez notyfikowaną jednostkę Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych potwierdza zgodność produkowanych elementów mostowych z wymaganiami
normy PN-EN 15050. Dzięki temu na wyprodukowane elementy może być wystawiona deklaracja właściwości użytkowych, a elementy mogą być oznakowane znakiem CE.
Produkcja prefabrykatów objęta jest również certyfikowanym systemem zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015. Elementy strunobetonowe oraz technologia ich produkcji na torze naciągowym posiadają także pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie - Filia w Kielcach.

Stosowane materiały
• Stal zbrojeniowa wg dokumentacji technicznej. Zbrojenie elementów wykonywane jest z wcześniej przygotowanej i dostarczonej przez wyspecjalizowaną zbrojarnię stali zbrojeniowej. Stosowana jest stal zbrojeniowa A-IIIN (gatunki B500SP, B500B, BSt500S). Wszystkie stosowane stale posiadają Certyfikaty zgodności oraz Aprobaty Techniczne ITB lub IBDiM
• Stal sprężająca wg dokumentacji technicznej. Do produkcji elementów strunobetonowych stosowane są liny sprężające o wytrzymałości 1860MPa, średnicy zgodnej z dokumentacją projektową, Szwedzkiej firmy FNsteel HJULSBRO AB lub węgierskiej firmy D&D Drotaru które posiadają Krajowe Certyfikaty zgodności, Aprobaty Techniczne IBDIM i mają pozytywną opinię jakościową
• Mieszanka betonowa wg dokumentacji technicznej. Do większości elementów stosowany jest beton klasy C50/60 (B-60), Recepta mieszanki została opracowana specjalnie na potrzeby prefabrykowanych elementów strunobetonowych, została sprawdzona przez laboratorium zakładowe IMB-Podbeskidzie i była już wykorzystana między innymi do produkcji ponad tysiąca belek typu T i Kujan NG na obiektach drogi ekspresowej S8 oraz autostrady A4. Na stanowisko formowania belek beton jest dowożony betonomieszarkami o pojemności 7-10m3 z węzła betoniarskiego znajdującego się na terenie bazy IMB-Podbeskidzie w odległości kilkudziesięciu metrów od hali produkcyjnej
• Zakotwienia. Do kotwienia cięgien sprężających stosowane są zakotwienia czynne i bierne wielokrotnego użytku typu PAUL 220kN A45-34, F/K 45-34, łączniki PAUL 220kN F/K 45-34104

Maszyny i sprzęt
• formy stalowe różnych typów
• suwnice torowe o nośności 32t
• betonomieszarki 9-10m3 z wytwórni betonu
• pojemniki do transportu mieszanki betonowej Pfeifer o pojemności 1-3m3
• naciągarka wraz z pompami hydraulicznymi firmy Paul Maschinenfabrik
• zakotwienia czynne i bierne niemieckiej firmy Paul Maschinenfabrik
• kotłownia parowa kontenerowa

Dokumentacja powykonawcza
Na wyprodukowane elementy mostów wystawiona zostaje deklaracja właściwości użytkowych sporządzona wg załącznika nr III do Rozporządzenia (UE) NR 305/2011. z dnia 09.03.2011. (Rozporządzenie CPR). Oprócz deklaracji dostarczona może być także dodatkowa dokumentacja powykonawcza zawierająca:
• Deklarację zgodności na mieszankę betonową przeznaczoną na prefabrykaty
• Badania próbek betonu z prefabrykatów
• Deklaracje zgodności Dostawców stali zbrojeniowej wraz z atestami hutniczymi
• Atesty hutnicze lin sprężających elementów strunobetonowych
• Dzienniki sprężania prefabrykatów strunobetonowych
Wyprodukowane elementy zostają oznakowane zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15050 „Prefabrykaty z betonu. Elementy mostów”. Na prefabrykaty produkowane wg indywidualnych ustaleń projektowych klientów wystawione zostają oświadczenia zgodności z dokumentacją projektową.
 

Stopka strony


Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
Spełniamy wymagania jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015